Đàm Bá Quyền

@dambaquyen96

Viet Nam, ProPTIT

Institution: OSIS-ProPTIT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BASIC2B
PROT1B
PROT4I

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.