Nguyen Quan

@shinichi_conan

Viet Nam, Thai Nguyen

Institution: Thai Nguyen

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BASIC1D PROT1F PROT2C PROT2K
BASIC2A PROT1G PROT2E PROT2L
PROT1A PROT1H PROT2F PROT2M
PROT1B PROT1I PROT2G PROT2N
PROT1C PROT1J PROT2H PROT2Q
PROT1D PROT2A PROT2I PROT2R
PROT1E PROT2B PROT2J PROT3H

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.