Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ALGOPRO10 - Chuỗi con đối xứng

Ở trái đất, một bảng chữ cái có 26 chữ. Tuy nhiên ở sao Hỏa, nền văn mình phát triền đến mức ngôn ngữ của họ gồm có M chữ cái.

Bài toán chuỗi con đối xứng đã quá quen thuộc với các bạn. Chuỗi con là 1 đoạn kí tự liên tiếp trong 1 xâu. Giờ Luke tự hỏi rằng, trong ngôn ngữ của người sao Hỏa, có bao nhiêu xâu S có độ dài N mà tất cả các chuỗi con có độ dài K của nó đều phải là 1 xâu đối xứng.

Input

Gồm 3 số N, M, K (1 <= N, M, K <= 2000).

Output

Số nguyên duy nhất là số lượng xâu S có độ dài N mà tất cả chuỗi con có độ dài K đều là 1 xâu đối xứng.

Example

Test 1:

Input:

1 1 1

 

Output:

1

 

Test 2:

Input:

5 2 4

 

Output:

2


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2016-04-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32 ASM32-GCC MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.