Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCBIN - Các thùng nước

 

Có N thùng nước được đánh số từ 1 đến N, giữa 2 thùng bất kỳ đều có một ống nối có một van có thể khóa hoặc mở. 

Ở trạng thái ban đầu tất cả các van đều đóng.

Bạn được cho một số yêu cầu, trong đó mỗi yêu cầu có 2 dạng:


Dạng X Y 1 có ý nghĩa là bạn cần mở van nối giữa 2 thùng X và Y.

Dạng X Y 2 có ý nghĩa là bạn cần cho biết với trạng thái các van đang mở / khóa như hiện tại thì 2 thùng X và Y có thuộc cùng một nhóm bình thông nhau hay không? 

Hai thùng được coi là thuộc cùng một nhóm bình thông nhau nếu nước từ bình nàycó thể chảy đến được bình kia qua một số ống có van đang mở.

Input

Dòng đầu tiên ghi một số nguyên dương P là số yêu cầu.

Trong P dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi ba số nguyên dương X, Y, Z với ý nghĩa có yêu cầu loại Z với 2 thùng X và Y.

Output

Với mỗi yêu cầu dạng X Y 2 (với Z = 2) bạn cần ghi ra số 0 hoặc 1 trên 1 dòng tùy thuộc 2 thùng X và Y không thuộc hoặc thuộc cùng một nhóm bình.

Example

Input:
9
1 2 2 
1 2 1
3 7 2
2 3 1
1 3 2
2 4 2
1 4 1
3 4 2
1 7 2

Output:
0
0
1
0
1
0

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 10000
  • 1 ≤ P ≤ 50000

 


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-30
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Thầy Nguyễn Xuân My

hide comments
2019-09-10 11:28:55
Tham Khao Code Tai: http://ideone.com/qwk4fF
2017-08-21 09:21:55 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/bcbin-spoj-ptit-cac-thung-nuoc/
2017-02-22 15:40:01


Last edit: 2017-02-22 15:42:09
2016-04-01 16:28:48
đề chán thật,chả cho giới hạn gì cẢ
2015-04-17 16:04:29 cún
Cang nap diem cang giam :)
2015-02-25 08:48:19 62
để mảng 10K thì sai để 50K thì đúng tđn
2014-12-14 13:50:14 ๖ۣۜTính 15069Last edit: 2014-12-15 07:07:58
2014-10-04 19:18:05
đồ thị
2014-05-20 13:37:59 Ha Nguyen D13CN8
số thùng N không cho trước ???

Last edit: 2014-05-20 13:38:51
2013-07-31 17:34:56 phantom assassin


Last edit: 2014-01-05 23:07:55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.