Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCBOM - Trò chơi dò mìn

 

Trong trò chơi dò mìn, người ta cho trước một ma trận cấp n*m trong đó có một số quả mìn ở các vị 
trí nào đó. Nhiệm vụ của người chơi là xác định vị trí của các quả mìn này dựa trên các ô xung 
quanh.  
Trong bài này, bạn hãy viết chương trình chuyển từ ma trận n*m mô tả vị trí các quả mìn và các ô 
trống thành một ma trận khác trong đó với mỗi ô trống sẽ xác định xem có bao nhiêu quả mìn kề 
với nó.  
Input (D.txt): Có nhiều bộ test, mỗi bộ test bắt đầu bằng 2 số nguyên n và m (1<=n,m<=100). Tiếp 
theo đó là ma trận cấp n*m trong đó vị trí có mìn đánh dấu bởi ký tự * còn không có là dấu chấm 
(.). Dòng cuối cùng của file Input chứa hai giá trị 0.  
Output: Với mỗi bộ test, in ra  màn  hình  ma trận tương ứng trong đó các vị trí có dấu chấm được 
thay bằng một số nguyên cho biết số quả mìn kề với ô đó.

 

Trong trò chơi dò mìn, người ta cho trước một ma trận cấp n*m trong đó có một số quả mìn ở các vị trí nào đó. Nhiệm vụ của người chơi là xác định vị trí của các quả mìn này dựa trên các ô xung quanh.  

Trong bài này, bạn hãy viết chương trình chuyển từ ma trận n*m mô tả vị trí các quả mìn và các ô trống thành một ma trận khác trong đó với mỗi ô trống sẽ xác định xem có bao nhiêu quả mìn kề với nó.  

Input: Có nhiều bộ test, mỗi bộ test bắt đầu bằng 2 số nguyên n và m (1<=n,m<=100). Tiếp theo đó là ma trận cấp n*m trong đó vị trí có mìn đánh dấu bởi ký tự * còn không có là dấu chấm (.). Dòng cuối cùng của file Input chứa hai giá trị 0.  

Output: Với mỗi bộ test, in ra  màn  hình  ma trận tương ứng trong đó các vị trí có dấu chấm được thay bằng một số nguyên cho biết số quả mìn kề với ô đó.

 

 

Example

Input:
3 2 
.. 
.* 
.. 
5 5 
*.*.* 
..*.. 
***** 
..... 
..**. 
0 0

Output:
11 
1* 
11 
*3*3* 
36*63 
***** 
24553 
01**1

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-01-10
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-12-10 16:11:01
(khai báo mảng trong vòng while + khởi tạo rỗng
auto xanh
LTFC

Last edit: 2018-12-10 16:11:48
2018-08-06 10:30:58
Theo kinh nghiệm của mình thì chưa bài nào trên spoj dùng file cả :v
2018-01-13 05:01:46
bài này dùng file ak m.n
2017-08-20 20:07:04 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bcbom-spoj-ptit-tro-choi-do-min/
2017-07-19 19:34:58
Sao lại sai vậy :3
https://ideone.com/E9r3mK
2015-07-25 20:37:55 [BB] Lâm Sung
sao lai sai???
2015-07-22 17:04:08 Nero
wut =.=
2015-04-02 17:31:01 KHD
=)))) bài này =))))
2015-03-26 12:30:13 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-20 20:06:59
2014-11-13 08:34:04 X-Dante
Sao lại sai đc
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.