Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCCOM - Số nén tối giản (Cơ bản)

Ta gọi phép nén một số nguyên là tính tổng các chữ số của nó. Dễ thấy, sau một số phép nén, thì số còn lại chỉ có một chữ số và ko nén được nữa. Ta gọi số đó là số nén tối giản.

Ví dụ cho số 86. Sau phép nén thứ nhất ta đk: 8+6=14. Sau phép nén thứ 2: 1+4=5 => Số nén tối giản của 86 là 5.

Cho một số nguyên hãy tìm số nén tối giản của nó.

Input

Dòng đầu chứa số bộ test.

Mỗi dòng tiếp theo chứa 1 bộ test gồm 1 số nguyên dương. (<=10^9)

Mỗi dòng 

Output

Mỗi dòng một số nén tối giản tương ứng.

Example

Input:

3

43

111

57871

Output:

7

3

1

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-10-19
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-04-18 05:00:34 dhkhtn


Last edit: 2015-04-18 05:01:21
2015-03-26 13:00:05 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bccom-spoj-ptit-so-nen-toi-gian/
2014-04-07 16:47:54 v m h
sao kiểm tra thì đúng mà nộp thì báo kết quả sai nhỉ
2013-05-19 19:21:37 Trần Khanh
Kết quả là tổng các chữ số mod 9, nếu bằng 0 thì xuất 9.
2013-03-13 12:07:46 CaoTùng
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.