Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCCOW - Đi xem phim

 

Nông dân John đang đưa các con bò của anh ta đi xem phim! Xe tải của anh ta thì có sức chứa có hạn thôi, là C (100 <= C <= 5000) kg,  anh ta muốn đưa 1 số con bò đi xem phim sao cho tổng khối lượng của đống bò này là lớn nhất, đồng thời xe tải của anh ta vẫn chịu được.

Cho N (1 <= N <= 16) con bò và khối lượng W_i của từng con, hãy cho biết khối lượng bò lớn nhất mà John có thể đưa đi xem phim là bao nhiêu.

Dữ liệu:

  • Dòng 1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: C và N
  • Dòng 2..N+1: Dòng i+1 chứa 1 số nguyên: W_i

Kết quả

  • Dòng 1: Một số nguyên là tổng khối lượng bò lớn nhất mà John có thể mang đi xem phim.

Ví dụ:

Dữ liệu:

259 5

81

58

42

33

61

Kết quả:

242

Giải thích: 81+58+42+61 = 242; đây là tổng khối lượng bò lớn nhất có thể được.

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-11-02
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:USACO

hide comments
2021-10-02 21:38:08
https://ideone.com/CcYl5f
2020-04-05 08:58:04
tham khảo lời giải tại : http://codepad.org/Qq7xI3pB

Last edit: 2020-04-15 15:39:41
2015-03-26 13:15:27 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bccow-spoj-ptit-di-xem-phim/
2014-05-17 04:47:58 Black Hole
QHĐ thì phải O(n*c)
2014-03-28 09:44:08 Black Hole
N=>25 thì QHĐ. O(n^2)thì phải
2014-03-25 18:16:41 Cao Thị Trang
Bai nay cho N = 100 thi lam the nao duoc?
2014-02-25 03:06:14 UZU_CODER_ Ð
Nông dân John
đọc đề đã thấy khoai
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.