Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCFACT - Giai thừa (Cơ bản)

Tính n!

Dữ liệu:

Mỗi test trên 1 dòng chứa duy nhất một số nguyên dương n (n<=17).

Bộ test kết thúc bởi 1 dòng chứa số 0.

Kết quả:

Mỗi test xuất ra trên 1 dòng chứa kết quả n!

Ví dụ:

Input:

2

3

0

 

 

2

3
0

 

Output:

 

2

6

 

 


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Testcase by Mạnh Điêu

hide comments
2017-10-23 07:44:13
Quên xuống dòng và mất mịe 1 đấm :)
2017-09-10 15:22:33
mấy cái điều kiện làm cho bài dễ sai quá @@
2017-08-17 06:33:02 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/bcfact-ptit-spoj-giai-thua-co-ban/
2017-07-02 13:34:51
BCFACT: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bcfact-giai-thua-co-ban.html

Last edit: 2017-12-06 01:32:44
2016-11-06 19:28:45
lưu kết quả vào gì đó rồi mới in ra nhé, định dạng phải như output, chỉ chứa kết quả là oke
2016-08-29 17:42:49
code như thế này ko hiểu sao mình chạy vẫn sai nhỉ ?
#include<iostream>
using namespace std;
int giaithua(int n){
int i=1,tich=1;
while(i<=n){
tich*=i;
i++;
}
return tich;
}
int main(){
int i=1, n,s=1;
do{
cin >>n;
if(n==0) break;
cout<<giaithua(n)<<endl;
}
while(n!=0);
}
2016-04-15 11:47:19
bài mình làm như thế này chay trên eclpse thì dc sao up lên kq vẫn sai nhỉ
package chap01.Basic;

import java.util.Scanner;

public class GiaiThua {
public static void main(String[] args) {
Scanner ip=new Scanner(System.in);
int r=1;
while(r<=17){

int t= ip.nextInt();
if (t==0) break;
int gt=1;
for(int i=1;i<=t;i++){
gt=gt*i;
//System.out.println(gt);
}
System.out.println(gt);
r++;

}
}
}
2015-04-18 04:54:07 dhkhtn
a

Last edit: 2015-04-18 04:54:54
2015-01-27 06:52:51 Con Bò Huyền Thoại
http://dangminhtien.name.vn/blog/2015/01/27/bcfact-ptit-spoj-giai-thua-co-ban/
2014-02-26 16:13:29 Lỗ Trí Thâm
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
int n,i,gt;
printf("nhap mso nguyen n: ");
scanf("%d",&n);
gt=1;
for(i=1;i<=n;i++)
gt*=i;
printf("gt la: %d",gt);
getch();
}
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.