Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCFACT - Giai thừa (Cơ bản)

Tính n!

Dữ liệu:

Mỗi test trên 1 dòng chứa duy nhất một số nguyên dương n (n<=17).

Bộ test kết thúc bởi 1 dòng chứa số 0.

Kết quả:

Mỗi test xuất ra trên 1 dòng chứa kết quả n!

Ví dụ:

Input:

2

3

0

 

 

2

3
0

 

Output:

 

2

6

 

 


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Testcase by Mạnh Điêu

hide comments
2013-09-09 02:26:09 Lê Ðức Khả
/*
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
package javaapplication1;

import java.util.Scanner;

/**
*
* @author DucKhaLe
*/
public class NewClass1 {
static int giaithua(int n){
int t=1;
while(n>1){
t=t*n;
n--;
}
return t;
}
public static void main(String[] args) {
Scanner in = new Scanner(System.in);
System.out.println("nhap n: ");
int n=in.nextInt();
System.out.println(" "+giaithua(n));}
}

2013-08-09 02:42:24 zico.hierro
chẳng hieu sai o dau nữa
#include <iostream>
#include<stdlib.h>
#include <math.h>
#include <iomanip>
using namespace std;
double gt(int n)
{
if (n==0) return 1;
else return gt(n-1)*n;
}

int main()
{
int n;
cout << "n = " ; cin >> n;
cout << gt(n);
system("pause");

}
2012-10-21 16:06:41 Trần Vãn Dương D10CN2
long long nha may chu
2012-07-15 08:20:24 nguyễn kim chung
em không biết C++ nhưng thế này ý tưởng ra sao a
//viet ham tinh giai thua
double gt(int n)
{
if(1==n||0==n)
return 1;
else
return n*gt(n-1);
}
or
double gt( int n)
{
double s=1;
for(int i=1;i<=n;++i)
s*=i;
return s;
}

Last edit: 2012-07-15 08:22:39
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.