Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCFACTOR - Phân tích ra thừa số nguyên tố (Cơ bản)

Cho số nguyên dương n (2<=n<=10^9) , hãy phân tích n ra thừa số nguyên tố.

Dữ liệu:

Một dòng duy nhất chứa số n.

Kết quả:

Mỗi dòng ghi một thừa số nguyên tố và số mũ tương ứng cách nhau bởi dấu cách.

Các thừa số nguyên tố in ra theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

4

2 2

INPUT

OUTPUT

168

2 3

3 1

7 1


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-10-21
Thời gian chạy:0.225s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Testcase by Mạnh Điêu

hide comments
2019-07-19 13:00:59
Xài map mak vẫn chạy quá thời gian.!!!!!!!!! có vấn đề
2018-05-17 03:56:10
?????Một vòng lặp mà sao vẫn quá thời gian vậy ạ???? khó hiểu
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int i=2,x=0;
long long n;
cin >> n;
while(1){
if(n%i==0){
n=n/i;
x++;
}
else {
if(x!=0) cout<<i<<" "<<x<<"\n";
x=0;
i++;
if(n==1) break;
}
}
return 0;
}
2018-04-22 10:18:58
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int soNguyenTo(int i)
{
if (i < 2)
return 0;

for (int j= 2; i <= sqrt((float)j); j++)
{
if (i%j==0)
{
return 0;
}
}
return 1;
}
int main()
{
int n;
cin>>n;
do{
for(int i=2;i<=sqrt((float)n);i++)
{
if(soNguyenTo(i)==1 && n%i==0){

cout<<i<<" ";
n=n/i;}
else{
i++;
}
}

}while(n!=1);

return 0;
}
mn xem sao lại qua tgian a
2018-02-25 17:37:26
thử 6 vào xem :)))
2017-10-17 16:49:08
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n, somu, i = 1;
cin >> n;
while ( n >= 2)
{
i ++;
if (n % i ==0)
{
cout << i << " ";
somu = 0;
while (n%i ==0)
{
n /= i;
somu ++;
}
cout << somu << endl;
}
}
return 0;
}

xem hộ e xem tsao máy chủ bảo chạy quá thời gian với ạ
2017-09-17 05:44:01
#include <stdio.h>
int main()
{
int i,n,x;
scanf("%d", &n);
x=0;
while(i<=n && i>=2)
{
if(n%i==0)
{
n/=i;
x++;
if(n==1)
{
printf("%d %d",i,x);
}
}
else
{
if(x>=1)printf("%d %d\n",i,x);
x=0;
i++;
}
}
return 0;
}
//chẳng biết sai chỗ nào chán quá @@
2017-09-16 19:51:43
làm sao viết ra được nó mũ bao nhiêu nhỉ? mình chỉ in ra được các thừa số nguyên tố thôi
2017-08-17 06:26:25 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/bcfactor-spoj-phan-tich-ra-thua-nguyen/
2017-07-02 13:37:17
BCFACTOR: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bcfactor-phan-tich-ra-thua-so-nguyen-to.html

Last edit: 2017-12-06 01:16:48
2016-08-29 16:43:47
mọi người sửa giúp mình với: căn bản là ko làm được như theo yêu cầu
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int i=2;
long long n;
cout << "\n n = ";
cin >> n;
while(n!=1){
if(n%i==0){
n=n/i;
if(n==1) cout << " " << i;
else cout << i << " x";
}
else i++;
}
return 0;
}
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.