Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCFIBO - Số fibonacci

Số Fibonacci được xác định bởi công thức sau:

F0=0

F1=1

Fn=Fn-1+Fn-2 với n≥2.

Một số phần tử đầu tiên của dãy Fibonacci: 0,1,1,2,3,5,8,....

Tìm số Fibonacci thứ n.

Input

Một số nguyên dương duy nhất n (n≤1 000 000).

Output

Một số nguyên duy nhất là số Fibonacci thứ n (kết quả lấy phần dư cho 1 000 000 007).

Example

Input:
6

Output:
8
Input:
20
Output:
6765

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-28
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Mạnh Điêu

hide comments
2021-01-27 16:04:26
code C++ 1 đấm AC qua python 60đ ??
2020-11-27 16:55:33
ai 40 thì sửa thành long long

Last edit: 2020-11-27 16:56:19
2019-06-20 15:28:13
Code bằng ma trận thì chú ý n=1,n=0
2017-03-16 18:51:42
#include<stdio.h>
long long Fibo(long long n){
if(n==0 || n==1){
return 1;
}
else{
return (Fibo(n-1)+Fibo(n-2));
}
}
int main(){
long long n;
scanf("%d",&n);
int t = Fibo(n);
printf("%lld",t);
return 0;
}
2016-10-02 06:04:58
mod hết cỡ có thể là AC :3
2015-03-26 13:20:25 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bcfibo-spoj-so-fibonacci/
2014-07-23 20:42:48 Con Bò Huyền Thoại
ko dùng mảng mất 10đ :)), ai dùng biến thì coi chừng bỏ sót =]]]
2014-05-26 13:44:13 kecko
Là AC 6/10 test, còn 4/10 test thì ko AC.

Last edit: 2014-05-26 13:44:29
2011-10-31 16:06:50 Lâu lắm không code
bài này chỉ đc 60 là sao???
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.