Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCGCD - Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản)

Tìm UCLN và BCNN của 2 số.

Input

Gồm nhiều test, mỗi test trên 1 dòng chứa 2 số nguyên dương không quá 231

Bộ test kết thúc bởi dòng chứa 2 số 0.

Output

Mỗi test xuất ra trên 1 dòng chứa 2 số cách nhau bởi dấu cách lần lượt là UCLN và BCNN.

Example

Input:
2 4
6 9
0 0

Output:
2 4
3 18

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Testcase by Mạnh Điêu

hide comments
2020-12-11 14:50:42
tại sao code của mình hiện kết quả từng test một luôn
mà vẫn accept nhỉ ?
2019-06-25 12:04:19
ez nếu để long long
2019-04-11 02:43:36
full int64 mới AC :)
2018-08-11 03:57:33
Sao lại phải để kiểu long long mới submit được vậy các bạn?
2018-07-06 13:20:30
code thiếu trường hợp nhập 1 trong 2 số = 0 mà vẫn được AC =)))
2017-11-01 03:34:23
làm mãi k được coppy bài ac của bạn post lên vẫn báo làm sai :v how to=))
2017-08-20 20:13:39 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-co-ban/
2017-07-02 13:25:17
BCGCD: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bcgcd-uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho.html

Last edit: 2017-12-06 17:13:39
2017-04-30 09:41:27
def gcd(x, y):
while y != 0:
(x, y) = (y, x % y)
return x


def bcnn(x, y, gcd):
return (x * y) / gcd
2017-02-06 10:48:07
ae để tất cả các kiểu dữ liệu mảng là long long, biết a, b cũng long long, nói chung là cái gì cũng long long nhé, còn để long hay double,int,.. thì đều chạy quá thời gian hết nhé !
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.