Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCGRASS - Bãi cỏ ngon nhất

Bessie dự định cả ngày sẽ nhai cỏ xuân và ngắm nhìn cảnh xuân trên cánh đồng của nông dân John,

cánh đồng này được chia thành các ô vuông nhỏ với R (1 <= R <= 100) hàng và C (1 <= C <= 100) cột. 

Bessie ước gì có thể đếm được số khóm cỏ trên cánh đồng.

Mỗi khóm cỏ trên bản đồ được đánh dấu bằng một ký tự ‘#‘ hoặc là 2 ký tự ‘#’ nằm kề nhau (trên đường chéo thì không phải). 

Cho bản đồ của cánh đồng, hãy nói cho Bessie biết có bao nhiêu khóm cỏ trên cánh đồng.

Ví dụ như cánh đồng dưới dây với R=5 và C=6:

.#....
..#...
..#..#
...##.
.#....

Cánh đồng này có 5 khóm cỏ: một khóm ở hàng đầu tiên, một khóm tạo bởi hàng thứ 2 và thứ 3 ở cột thứ 2, 

một khóm là 1 ký tự nằm riêng rẽ ở hàng 3, một khóm tạo bởi cột thứ 4 và thứ 5 ở hàng 4, và một khóm cuối cùng ở hàng 5.

Dữ liệu

  • Dòng 1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: R và C
  • Dòng 2..R+1: Dòng i+1 mô tả hàng i của cánh đồng với C ký tự, các ký tự là ‘#’ hoặc ‘.’ .

Kết quả

  • Dòng 1: Một số nguyên cho biết số lượng khóm cỏ trên cánh đồng.

Ví dụ

Dữ liệu
5 6
.#....
..#...
..#..#
...##.
.#....

Kết quả
5

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-11-02
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:USACO

hide comments
2018-01-22 13:17:24
đề bài chưa rõ ràng, nhiều kí tự '#' nằm kề nhau cũng chỉ tính là 1 khóm cỏ
2017-08-20 20:30:56 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/bcgrass-spoj-ptit-bai-co-ngon-nhat/
2017-07-14 10:22:36
BCGRASS: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bcgrass-bai-co-ngon-nhat.html

Last edit: 2017-12-08 06:04:20
2016-01-10 06:51:11
nếu nhập ntn thì kết quả 13 đúng ko?
5 5
#####
#####
#####
#####
#####
2015-03-26 13:43:16 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bcgrass-spoj-ptit-bai-co-ngon-nhat/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.