Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCINCSEQ - Đoạn tăng

Cho dãy số nguyên A = (a1, a2, …, an). Hãy tìm một đoạn dài nhất gồm các phần tử liên tiếp trong dãy A có thứ tự không giảm

Quy ước: Đoạn chỉ gồm đúng 1 phần tử trong A cũng được coi là có thứ tự không giảm

D liu: 

l  Dòng 1 chứa số nguyên dương n ≤ 105

l  Dòng 2 chứa n số nguyên a1, a2, ..., an ("i: |ai| ≤ 109) cách nhau ít nhất một dấu cách

Kết qu:một số nguyên duy nhất là số phần tử trong đoạn tìm được

Ví d

INPUT

OUTPUT

11

88 99 11 22 22 33 11 66 33 44 77

 

4


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-21
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Thầy Lê Minh Hoàng - Đề thi chọn đội tuyển OLP PTIT 2010

hide comments
2019-07-30 20:29:34
Code Tham Khao Tai: https://ideone.com/qmbMyZ
2018-01-08 00:37:34
BCINCSEQ: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/01/bcincseq-doan-tang.html
2017-08-20 20:29:59 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/bcincseq-spoj-ptit-doan-tang/
2015-09-25 05:03:01 -_-
nộp codeforce thì AC mà nộp ở đây đc 70 điểm :v
2014-10-01 07:54:59 Ðặng Minh Tiến
QHĐ cơ bản :D time nhỏ nhất :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.