Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCLKCOUN - Đếm số ao

Sau khi kết thúc OLP Tin Học SV, một số OLP-er quyết định đầu tư thuê đất để trồng rau.

Mảnh đất thuê là một hình chữ nhật N x M (1<=N<=100; 1<=M<=100) ô đất hình vuông.

Nhưng chỉ sau đó vài ngày, trận lụt khủng khiếp đã diễn ra làm một số ô đất bị ngập :((

Due to recent rains, water has pooled in various places in Farmer

John's field, which is represented by a rectangle of N x M (1 <= N

<= 100; 1 <= M <= 100) squares. Each square contains either water

('W') or dry land ('.'). Farmer John would like to figure out how

many ponds have formed in his field.  A pond is a connected set of

squares with water in them, where a square is considered adjacent

to all eight of its neighbors.

Given a diagram of Farmer John's field, determine how many ponds he has.

PROBLEM NAME: lkcount

INPUT FORMAT:

* Line 1: Two space-separated integers: N and M

* Lines 2..N+1: M characters per line representing one row of Farmer

        John's field.  Each character is either 'W' or '.'.  The

        characters do not have spaces between them.

SAMPLE INPUT (file lkcount.in):

10 12

W........WW.

.WWW.....WWW

....WW...WW.

.........WW.

.........W..

..W......W..

.W.W.....WW.

W.W.W.....W.

.W.W......W.

..W.......W.

OUTPUT FORMAT:

* Line 1: The number of ponds in Farmer John's field.

SAMPLE OUTPUT (file lkcount.out):

3

OUTPUT DETAILS:

There are three ponds: one in the upper left, one in the lower left,

and one along the right side.

Mảnh đất biến thành một số các ao. Các OLP-er quyết định chuyển sang nuôi cá :D Vấn đề lại

nảy sinh, các OLP-er muốn biết mảnh đất chia thành bao nhiêu cái ao để có thể tính toán

nuôi trồng hợp lý. Bạn hãy giúp các bạn ý nhé.

Chú ý: Ao là gồm một số ô đất bị ngập có chung đỉnh. Dễ nhận thấy là một ô đất có thể có tối đa 8 ô chung đỉnh.

 

INPUT:

 

* Dòng1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: N và M

 

* Dòng 2..N+1: M kí tự liên tiếp nhau mỗi dòng đại diện cho 1 hàng các ô đất.

Mỗi kí tự là 'W' hoặc '.' tương ứng với ô đất đã bị ngập và ô đất vẫn còn nguyên.

 

OUTPUT:

 

* Dòng 1: 1 dòng chứa 1 số nguyên duy nhất là số ao tạo thành.

 

SAMPLE INPUT :

 

10 12

W........WW.

.WWW.....WWW

....WW...WW.

.........WW.

.........W..

..W......W..

.W.W.....WW.

W.W.W.....W.

.W.W......W.

..W.......W.


SAMPLE OUTPUT :

 

3


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-11-04
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:USACO Oct 2010 Silver

hide comments
2022-01-25 17:55:06
2 đấm AC :<
2021-02-19 10:06:45
linh
2020-08-21 11:47:32
Hì :)) lâu lâu mới có bài đồ thị 1 đấm AC :D
2019-06-10 18:24:16
- Thôi thì 1 đấm ac :v
2019-01-05 18:17:32
1 đấm AC :VV
2019-01-04 15:46:23
1 đấm AC :)))
2017-08-21 09:44:30 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/bclkcoun-spoj-ptit-dem-so-ao/
2017-07-14 10:14:19
BCLKCOUN: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bclkcoun-dem-so-ao.html

Last edit: 2017-12-08 07:51:30
2016-11-22 08:28:16
K HIỂU SAO SAI
2014-11-29 16:05:42 X-Dante
Nhập sai thứ tự m,n vẫn đc 80 >> Cay vãi:3
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.