Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCMARA - Chạy đua marathon

John cho các con bò của mình chạy đua marathon!  Thời gian bò N (1 <= N <= 5,000) về đích được biểu diễn theo dạng Số giờ (0 <= Số giờ <= 99), Số phút (0 <= Số phút <= 59), và số giây (0 <= Số giây <= 59). Để xác định nhà vô địch, John phải sắp xếp các thời gian (theo số giờ, số phút, và số giây) theo thứ tự tăng dần, thời gian ít nhất xếp đầu tiên.

Ví dụ: Với 3 thời gian như sau:

    11:20:20
    11:15:12
    14:20:14

Kết quả sau khi sắp xếp là:

    11:15:12
    11:20:20
    14:20:14

INPUT FORMAT:

* Line 1: 1 số nguyên: N

* Lines 2..N+1: Dòng i+1 chứa thời gian bò i được mô tả bởi 3 số nguyên cách bởi dấu cách : Số Giờ , Số Phút, Số giây.

OUTPUT FORMAT:

* Dòng 1..N: Mỗi dòng chứa thời gian của 1 con bò là 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách sau khi đã sắp xếp.

SAMPLE INPUT:

3
11 20 20
11 15 12
14 20 14

SAMPLE OUTPUT:

11 15 12
11 20 20
14 20 14


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-11-07
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-02-04 04:35:03
Dùng mảng cũng AC
2017-04-13 17:28:10
bài này các bạn cứ đổi hết ra giây rồi sxep nhanh là đc
2017-01-23 08:24:12
Làm theo kiểu hướng đối tượng sẽ được 100đ
2015-05-19 13:03:57
neu chi co 6 phu thi nhap la 6 hay 06
2015-05-19 13:03:56
neu chi co 6 phu thi nhap la 6 hay 06
2015-03-26 17:53:36 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bcmara-spoj-ptit-chay-dua-marathon/
2015-03-02 02:38:15 Fake
hè. đã biết chỗ sai
2015-03-01 16:25:26 Fake
sao lam duoc co 90d nhi, sao de duoc 100d vay mn @@
2015-02-13 08:04:40 Loda
ko nghĩ ra đc bài này có test gì đặc biệt hơm mà làm sao cũng 80đ :(
2014-09-27 20:30:41 Con Bò Huyền Thoại
cơ bản mà, có gì đâu mà ko AC??
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.