Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCPENNY - Penny Game

Penny Game là một trò chơi đơn giản cho hai người chơi. Trò chơi này yêu cầu mỗi người chơi chọn một dãy duy nhất ba mặt đồng xu ví dụ như HEADS TAILS HEADS (HTH). Các đồng xu sẽ được tung liên tiếp cho cho đến khi xuất hiện một trong hai dãy đã được chọn lúc đầu. Người chơi nào chọn được dãy xuất hiện đầu tiên sẽ là người thắng cuộc.

Bạn hãy viết một chương trình đọc một chuỗi 40 giá trị tung đồng xu liên tiếp và xác định mỗi một chuỗi ba mặt đồng xu xuất hiện bao nhiêu lần. Hiển nhiên, ta sẽ có 8 chuỗi 3 mặt đồng xu lần lượt là: TTT, TTH, THT, THH, HTT, HTH, HHT và HHH. Các chuỗi này có thể xếp chồng lên nhau. Ví dụ ta có 40 xu liên tiếp ở mặt HEADS thì sẽ có 38 chuỗi HHH xuất hiện

Dữ liệu: Dòng đầu tiên ghi số 1 ≤ P ≤ 1000 là tổng số bộ test. Mỗi bộ test gồm 2 dòng:

  • Dòng đầu tiên chứa số N là thứ tự bộ test.
  • Dòng thứ hai là dãy 40 ký tự mô tả chuỗi giá trị tung đồng xu trong đó chỉ gồm hai ký tự là H và T. Không có bất cứ dấu cách nào trong các dòng dữ liệu vào.

Kết quả: Ghi ra màn hình một dòng cho mỗi bộ test trong số đầu tiên là thứ tự bộ test. Tiếp theo là 8 số cho biết số lần xuất hiện của mỗi chuỗi 3 đồng xu theo thứ tự ở trên. Mỗi số viết cách nhau một dấu cách. Sẽ có 9 dấu cách trong mỗi dòng kết quả.

Example

Input:

4

1

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

2

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

3

HHTTTHHTTTHTHHTHHTTHTTTHHHTHTTHTTHTTTHTH

4

HTHTHHHTHHHTHTHHHHTTTHTTTTTHHTTTTHTHHHHT
Output:

1 0 0 0 0 0 0 0 38

2 38 0 0 0 0 0 0 0

3 4 7 6 4 7 4 5 1

4 6 3 4 5 3 6 5 6

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-10-20
Thời gian chạy:0.5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-07-30 20:35:34
Code Tham Khao Tai: https://ideone.com/AdH6Sy
2019-02-01 08:18:55
Thế cuối cùng là mấy dấu cách ?? :D ??
2018-01-19 18:48:56
BCPENNY: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/01/bcpenny-penny-game.html
2017-08-20 20:18:44 Ðặng Minh Tiến
http://kienthuc24h.com/bcpenny-spoj-ptit-penny-game/
2017-03-16 12:27:14
cha hiểu đề nói gì

Last edit: 2017-03-16 12:28:00
2015-07-30 04:29:38
bài thì dễ mà giải thích khó hiểu v -_-
2015-03-26 18:01:04 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bcpenny-spoj-ptit-penny-game/
2014-02-27 14:19:53 Vani
Có hướng dẫn đây: :))) http://thuattoan.info/acmicpc/48
2013-03-17 05:54:29 Rubiks_cube
Thay cout<<i thành cin>>i lại đc
2013-03-13 12:08:41 CaoTùng
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.