Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCPERMU - Liệt kê hoán vị (Cơ bản)

Liệt kê hoán vị của n phần tử của một tập gồm các số từ 1->n.

Input

Dòng duy nhất chứa số n (1<=n<=8)

Output

Các hoán vị sắp xếp theo thứ tự từ điển tăng dần.

Example

Input:
3

Output:
123
132
213
231
312
321
123
132

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-10-21
Thời gian chạy:0.162s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Testcase by Mạnh Điêu

hide comments
2017-08-17 06:40:51 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/bcpermu-ptit-spoj-liet-ke-hoan-vi-co-ban/
2017-07-02 13:30:13
BCPERMU: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bcpermu-liet-ke-hoan-vi-co-ban.html

Last edit: 2017-12-06 14:59:14
2016-05-18 04:59:09
#include<stdio.h>


int check(int *a,int var,int n){
for(int i = 1 ; i <=n ;i++)
if(var == a[i]) return 0;
return 1;
}
void Try(int *a , int x , int n){
if(x==n){
printf("\n");
for(int i = 1 ; i <= n ; i++){
printf("%d",a[i]);
}

return;
}
for(int i = 1 ;i<= n;i++){
if(check(a,i,x)){
a[x+1] = i;
Try(a,x+1,n);
}
}
}

int main(){
int n;
int a[10];
scanf("%d",&n);
Try(a,0,n);
}
2015-01-27 07:00:54 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-17 06:40:45
2014-10-04 18:17:56 !!!
kg hieu sao lai sai ! e code the nay ai giup vs !
#include<iostream>
using namespace std;
int swap(int &n,int &m){
int temp;
temp=n;
n=m;
m=temp;
}
main(){
int i,j,n,a[100],stop=0,k;
cin>>n;
for(i=0;i<n;i++) a[i]=i+1;
while(!stop){
for(i=0;i<n;i++) cout<<a[i];
// cout<<endl;
j=n-1;
while(a[j]<a[j-1]) j--;
if(j<0) stop=1;
else{
k=j-1;
for(int g=n-1;g>=j;g--)
if(a[g]>a[k]){
swap(a[g],a[k]);
break;
}
for(int e=0;e<=(n-1-j)/2;e++) swap(a[j+e],a[n-1-e]);
}
}
}

Last edit: 2014-10-06 13:46:22
2014-01-05 16:30:40 Vani
Cần lập một group trao đổi về các bài trên SPOJ.com Có anh em nào tham gia không ? :) link group đây :)
https://www.facebook.com/groups/411031435693454/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.