Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCPNA - Lại là số nguyên tố

Bạn có thể biểu diễn 1 số thành tổng của một số số nguyên tố liên tiếp. Ví dụ, số 15 có thể biều diễn thành 3+5+7=15.

Cho số nguyên dương n (1≤n≤100 000) và bạn phải tìm số cách khác nhau biểu diễn n thành tổng các số nguyên tố liên tiếp.

Input

Dòng đầu là số bộ test. Các dòng sau, mỗi dòng một bộ test gồm một số nguyên dương n .

Output

Với mỗi bộ test, in ra trên một dòng số cách biểu diễn n thành tổng các số nguyên tố liên tiếp.

Sample Input

Sample Output

2

3

17 

1 

2 

 

 


ID RESULT TIME
code...



Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-10-31
Thời gian chạy:0.226s-3.226s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32 ASM32-GCC MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Tehran IC10

hide comments
2017-07-13 05:53:30
BCPNA: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bcpna-lai-la-so-nguyen-to.html

Last edit: 2017-12-07 11:50:53
2015-04-19 18:49:30 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bai-giai-bcpna-spoj-9865-lai-la-so-nguyen-to/
2015-01-25 06:15:02 Ðặng Minh Tiến
http://dangminhtien.name.vn/blog/2015/01/15/bai-giai-bcpna-spoj-9865-lai-la-so-nguyen-to/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.