Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCPOW - Lũy thừa

Cho hai số n, m nguyên dương (n,m<=200). Hỏi trong biểu diễn thập phân của tổng  S=2n+3m chữ số

Cho hai số n, m nguyên dương (n,m<=200). Hỏi trong biểu diễn thập phân của tổng  S=2n
+3m chữ số 
đầu tiên là chữ số nào? Ví dụ : với n=4 , m=2 thì S=25 có chữ số đầu tiên là 2. Với n=8, m=4 thì s=337 
có chữ số đầu là 3. 
Input: Dữ liệu vào cho trong tệp text LT.IN gồm một dòng duy nhất ghi 2 số n, m cách nhau bởi dấu 
cách. 
Output: Dữ liệu ra ghi vào tệp text LT.OU một số duy nhất là đáp số của bài toán. 
 
Ví dụ 1 Ví dụ 2 
LT.IN LT.OU LT.IN LT.OU 
4   2  2  8  4
 
Chú ý: Có 50% số test cho kết quả S<=10Cho hai số n, m nguyên dương (n,m≤200). Hỏi trong biểu diễn thập phân của tổng  S=2n + 3m chữ số 

đầu tiên là chữ số nào? Ví dụ : với n=4 , m=2 thì S=25 có chữ số đầu tiên là 2. Với n=8, m=4 thì s=337 

có chữ số đầu là 3. 

Input: Dữ liệu vào gồm một dòng duy nhất ghi 2 số n, m cách nhau bởi dấu cách. 

Output: Một số duy nhất là đáp số của bài toán. 

Ví dụ 1:

Input:

4 2

Output:

2

Ví dụ 2:

Input:

8 4

Output:

3

Chú ý: Có 50% số test cho kết quả S<=109 

 

 


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-11-01
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-07-30 06:15:45
BCPOW: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/07/bcpow-luy-thua.html
2015-04-19 18:52:44 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bcpow-spoj-ptit-luy-thua/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.