Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCPRIME - Số nguyên tố (Bài cơ bản)

Một số được gọi là số nguyên tố nếu nó chỉ có 2 ước là 1 và chính nó. Số 0 và 1 không được coi là số nguyên tố.

Yêu cầu: Cho số n, hãy kiểm tra xem n có là số nguyên tố hay không.

Dữ liệu:

Một dòng duy nhất chứa số n (0<=n<=10^9)

Kết quả:

In ra “YES” nếu n là số nguyên tố, và “NO” trong trường hợp còn lại.

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

2

YES

INPUT

OUTPUT

4

NO


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Testcase by Mạnh Điêu

hide comments
2018-09-05 05:22:33
Tham khảo code hướng dẫn tại đây : https://licklink.net/c7zxnh9N
Chia sẻ khóa học lập trình C/C++ từ căn bản đến nâng cao : https://licklink.net/eUvSt
2018-04-05 15:27:50
Nguoi Thanh Hoa gioi vl :))
2018-03-13 09:34:32
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
long n;
cin>>n;
int dem=0;
for(int i=2;i<=n;i++){


if(n%i==0) dem++;

}
if (dem==1) cout<<"yes";
else cout<<"no";

} cach sủa quá thời gian như nào v m.n
2017-08-17 06:23:27 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/bcprime-ptit-spoj-kiem-tra-nguyen/
2017-07-02 13:38:22
BCPRIME: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bcprime-so-nguyen-to-bai-co-ban.html

Last edit: 2017-12-05 17:38:46
2017-06-01 05:42:11
var kt:boolean;
n,i: int64;
begin
assign(input,'');
reset(input);
assign(output,'');
rewrite(output);
readln(n);
kt:=true;
if(n=1) then kt:=false;
for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
if n mod i = 0 then
begin
kt:=false;
write('NO');
break;
end;
if kt = true then write('YES');

close(input);
close(output);
end.

sai ở đâu chỉ em vơi <3
2017-05-13 16:17:46
Admin check lại test của bài không có số chia hết cho 2 nhé :))
2017-02-15 15:48:02
#include<stdio.h>
int main(){
long long n,d=0;
scanf("%lld",&n);
for(int i=1;i<=n;i++)
if(n%i==0) d++;
if (d==2)printf("YES");
else printf("NO");
}
cách này thì quá thời gian haizzzzz
2016-04-06 05:09:01
#include<stdio.h>
int main(){
long long n,d;
scanf("%d", &n);
d=0;
for(int i=1; i<n; i++){
if( n%i == 0){
d = d+1;}
}
if(d==1){
printf("YES");}
else{ printf("NO");
}
}
sai ở đâu vậy @@
2015-12-02 16:46:29
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int KTngto(int n)
{
int i=0;
if (n<2)
return 0;
else {
for (i=2;i<=sqrt(n);i++){
if (n%i==0){
return 0;
}
else
return 1;
}
}
}
main()
{
int n,i;
scanf ("%d",&n);
KTngto(n);
if (KTngto(n)==0)
printf ("No");
else
printf ("Yes");
}
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.