Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCSAPXEP - Sắp xếp (Cơ bản)

Sắp xếp dãy tăng dần.

Input

- Dòng đầu chứa số n ( số phần tử của dãy 1<=n<=1000)

- n dòng sau, mỗi dòng là 1 phần tử của dãy (giá trị tuyệt đối không quá 1000)

Output

Mỗi phần tử của dãy in trên 1 dòng, theo thứ tự tăng dần.

Lưu ý:

Đây là bài sắp xếp cơ bản. Bạn nên sử dụng nhiều thuật toán sắp xếp khác nhau để submit: Sắp xếp chọn, nổi bọt, chèn, quicksort, heapsort, hàm sort trong STL algorithm,....

Example

Input:
3
3
2
1

Output:
1
2
3

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Testcase by Mạnh Điêu

hide comments
2021-11-15 06:28:29
void quickSort(int *arr, int left, int right) {
int i = left;
int j = right;
int pivot = (left + right) / 2;

while(i<=j){
while(arr[i] < arr[pivot])
i++;
while(arr[j] > arr[pivot])
j--;
if(i<=j){
swap(arr[i],arr[j]);
i++;
j--;
}
}
if(left < j)
quickSort(arr,left,j);
if(i < right)
quickSort(arr,i,right);
}

Như vây thì ko AC mà

void quickSort(int arr[], int left, int right) {
int i = left, j = right;
int tmp;
int pivot = arr[(left + right) / 2];

/* partition */
while (i <= j) {
while (arr[i] < pivot)
i++;
while (arr[j] > pivot)
j--;
if (i <= j) {
tmp = arr[i];
arr[i] = arr[j];
arr[j] = tmp;
i++;
j--;
}
};

/* recursion */
if (left < j)
quickSort(arr, left, j);
if (i < right)
quickSort(arr, i, right);
}

Vậy thì AC khác nhau chỗ nào giữa gán partition = (left+right)/2 và partition = arr[(left+right)/2] nhỉ
2019-06-25 11:27:29
EZ
2017-08-20 21:48:19 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/thuat-toan-sap-xep-bang-dem-phan-phoi/
2017-07-02 13:28:59
BCSAPXEP: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bcsapxep-sap-xep-co-ban.html

Last edit: 2017-12-06 15:10:27
2017-05-30 09:57:49
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
int giaithua(int n){
int i,gt=1;
for(i=1;i<=n;i++){
gt*=i;
}
return gt;
}
main(){
int n;
printf("nhap n:\n");
scanf("%d",&n);
printf("giai thua : %d\n",giaithua(n));
}
Mình sai ở đâu mọi người chỉ giáo với
2016-12-01 04:34:57
#include<iostream>
#include<algorithm>

using namespace std;
main(){
int n;
cin>>n;
int a[n];
for(int i=0;i<n;i++){
cin>>a[i];
}
sort(a,a+n);
for(int i=0;i<n;i++){
cout<<a[i]<<endl;
}
}
2016-06-10 20:50:57
nếu bị lỗi SIGSEGV thì các bạn khai báo mảng ở ngoài hàm main nha.
2015-04-19 19:06:12 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/thuat-toan-sap-xep-bang-dem-phan-phoi/
2015-03-12 11:23:40 vu
package Day6;

import java.util.Scanner;

public class Practice {
static int []data = new int[100];
public static void main(String args[]) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int n = sc.nextInt();

for (int i = 0; i < n; i++) {
data[i] = sc.nextInt();
}

swap(data, n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
System.out.print(data[i]+ " ");
}


}
public static void swap(int data[],int n){
for(int i = 0; i < n; i ++){
for(int j = i +1; j < n; j ++){
if(data[i]> data[j]){
int temp = data[i];
data[i] = data[j];
data[j] = temp;
}
}
}

}
}
2014-07-10 05:25:04 Nguyễn Thế Viễn
Mấy bạn submit code đừng có
#include<conio.h> vào.
Nếu không sẽ bị lỗi biên dịch đó.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.