Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCSINH - Sinh các dãy nhị phân độ dài n (Cơ bản)

Sinh các dãy nhị phân có độ dài n.

Input

Số nguyên duy nhất n (1<=n<=9)

Output

Mỗi dòng một dãy nhị phân. Các dãy nhị phân phải được liệt kê theo thứ tự từ điển.

Example

Input:
2

Output:
00
01
10
11
00

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Testcase by Mạnh Điêu

hide comments
2021-07-12 14:02:50
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int n;

void coding() {
cin >> n;
string s0, s1;
s0.insert(0, n, '0');
s1.insert(0, n, '1');
cout << s0 << "\n";
while(s0 != s1) {
int nho = 0;
s0[n - 1]++;
for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
int z = s0[i] + nho - 48;
nho = z / 2;
s0[i] = z % 2 + 48;
}
cout << s0 << "\n";
}
}

int main() {
ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0);
coding();
return 0;
}
2019-09-05 21:21:30
Tham Khao Code Tai: http://ideone.com/akTGru
2019-03-25 18:28:36
Phạm Vãn Tùng đúng cl ý =))

Last edit: 2019-03-25 18:29:25
2018-10-16 18:15:47
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
const ll ma=1e7+5;
using namespace std;
ll n,a[ma];

void se(ll x, ll y)
{
for(ll i=x+1;i<y;i++)
a[i]=0;
}

void so(ll x)
{
for(ll i=x;i<n;i++)
for(ll j=i+1;j<=n;j++)
{
if(a[i]>a[j])
swap(a[i],a[j]);
}
}

void in()
{
for(ll i=1;i<=n;i++)
{
printf("%lld",a[i]);
}
printf("\n");
}

int main()
{
//freopen("sinhnhiphan.inp","r",stdin);
//freopen("sinhnhiphan.out","w",stdout);
scanf("%lld",&n);
for(ll i=1;i<=n;i++)
{
a[i]=0;
}
in();
ll i=n;
while(true)
{
for(i=n;i>=1;i--)
{
if(i==1)
return 0;
if(a[i]>=a[i-1] && a[i-1]==0 || a[i]<a[i-1] && a[i-1]==1)
break;
}
for(ll j=n;j>=i;j--)
{
if(a[j]<=a[i-1])
{
if(a[j]==0)
{
a[j]=1;
in();
break;
}
else
{
if(a[i-1]==1)
break;
}
}
else
{
swap(a[j],a[i-1]);
se(i-1,j);
so(i);
in();
break;
}
}
}
return 0;
}
cao nhân nào check hộ em sao sai với ạ. test từ 1 đến 9 đúng mà nộp lên cứ báo làm sai
2018-09-05 05:23:14
Tham khảo code hướng dẫn tại đây : https://licklink.net/c7zxnh9N
Chia sẻ khóa học lập trình C/C++ từ căn bản đến nâng cao : https://licklink.net/eUvSt
2017-08-17 06:36:17 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/bcsinh-ptit-spoj-sinh-cac-day-nhi-phan-dai-n-co-ban/
2017-07-02 13:31:42
BCSINH: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bcsinh-sinh-cac-day-nhi-phan-do-dai-n-co.html

Last edit: 2017-12-06 14:50:07
2015-04-13 12:47:18 Nguyễn Ðình Vinh
#include<stdio.h>
main() {
int n, a[20];
int STOP;
scanf("%d", &n);
for(int i=1; i <= n; i++)
a[i] = 0;
STOP = 0;
while ( !STOP) {
for(int i=1; i<=n; i++)
printf("%d", a[i]);
printf("\n");
int i=n;
while (a[i] == 1 && i>0) i--;
if (i == 0)
STOP = 1;
else {
a[i] = 1;
for(int j=i+1; j<=n; j++)
a[j] = 0;
}

}
}

2015-04-09 23:46:41 Net
sai thứ tự bảng ANCI r bạn à
2015-01-27 06:56:25 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bcsinh-ptit-spoj-sinh-cac-day-nhi-phan-dai-n-co-ban/

Last edit: 2015-04-19 19:12:50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.