Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCSRETAN - Số may mắn thứ K

Chí Phèo thời IT rất yêu thích các số may mắn. Số may mắn là số mà chỉ chứa các chữ số may mắn (có hai chữ số may mắn là 4 và 7) trong biểu diễn thập phân. Các số may mắn sắp xếp tăng dần tạo thành dãy số may mắn. Một số số hạng đầu tiên của dãy số may mắn là: 4,7,44,47,74,77,... Biết Chí có niềm yêu thích như vậy, Thị Nở liền đố Chí tìm số may mắn thứ K trong dãy. Bài toán thực sự hóc búa với Chí, bạn hãy giúp anh Chí câu hỏi này nhé !

Input

Một số nguyên K duy nhất (1≤K≤109)

Output

Số may mắn thứ K trong dãy số may mắn.

Example

Input:
1

Output:
4

Input:
3
Output:
44

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-11-09
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-11-20 16:46:06
b dễ vl :))
2015-04-19 19:25:17 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bcsretan-spoj-ptit-so-may-man-thu-k/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.