Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCSTACK - Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp (stack) (Cơ bản)

STACK

Bài này sẽ luyện cho bạn các thao tác cài đặt cấu trúc dữ liệu ngăn xếp (stack). Nếu đã cài đặt thành công, hãy tìm hiểu cách sử dụng container stack trong STL và cài đặt nó.

Thao tác:

-          1. ‘init’ : Khởi tạo stack rỗng.

-          2. ‘push x’: Thêm phần tử x vào stack. (x là số nguyên dương không quá 10 mũ 9)

-          3. ‘pop’: Nếu stack không rỗng lấy ra phần tử ở đỉnh stack.

-          4. ‘top’: Trả về phần tử ở đỉnh stack. Nếu stack rỗng, trả về -1.

-          5. ‘size:’ Trả về kích thước stack (số phần tử hiện tại của stack).

-          6. ‘empty’: Kiểm tra stack rỗng hay không, nếu rỗng trả về 1, ngược lại là 0.

-          7. ‘end’: Kết thúc chương trình.

Dữ liệu:

Gồm nhiều dòng mô tả các thao tác như trên (số phần tử của stack luôn không quá 1000).

Kết quả:

Khi gặp các thao tác 4,5,6 các bạn in ra trên 1 dòng tương ứng với câu trả lời.

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

init

empty

push 2

empty

top

push 1

size

top

pop

top

init

push 1

top

init

top

end

1

0

2

2

1

2

1

-1


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Testcase by Mạnh Điêu

hide comments
2019-06-25 11:42:00
ez
2017-08-20 21:50:52 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/bcstack-spoj-ptit-cau-truc-du-lieu-ngan-xep/
2017-07-09 09:34:34
tao mình đọc ví dụ input với output thấy sai sai sao ý
input -----------output
init -------------1
empty----------0
vừa khởi tạo xong kiểm tra rỗng mà lại trả về 0 là như nào
2017-07-02 13:27:03
BCSTACK: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bcstack-cau-truc-du-lieu-ngan-xep-stack.html

Last edit: 2017-12-06 16:51:46
2017-06-17 03:36:06
Test như đề thì đúng mà nộp thì bị "làm sai" không biết sai ở đâu nhỉ?

#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
int j=0, a[1000], sc;
void init()
{
j=0;
}

void pop()
{
j--;
}

void top()
{
if (j==0) cout<<-1<<endl;
else cout<<a[j]<<endl;
}

void size()
{
cout<<j<<endl;
}

void empty()
{
if (j==0) cout<<1<<endl;
else cout<<0<<endl;
}

void push( string n)
{
j++; a[j]=0;
for (int i=5; i< n.length(); i++)
{
sc=(int)n[i]-'0';
a[j]=a[j]*10+ sc;
}
}
int main()
{
string lenh;
while (1!=0)
{
getline(cin, lenh);
if (lenh=="top") top();
else if (lenh=="pop") pop();
else if (lenh=="size") size();
else if (lenh=="empty") empty();
else if (lenh=="init") init();
else if (lenh=="end") return 0;
else push(lenh);
}

return 0;
}
2015-09-20 20:03:20 Nguyễn Ðình Vinh
chưa hiểu đề -_-
2015-04-19 19:34:19 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bcstack-spoj-ptit-cau-truc-du-lieu-ngan-xep/
2014-10-03 17:29:00 Trương Quang Trí
ad cho em hỏi trong pascal làm sao để cài đặt cấu trúc dữ liệu ạ? em vẫn k hiểu lắm đề bài này, ad giải thich lại hộ em :'(
2014-01-13 12:41:29 Tung Nguyen
bài này ai làm theo kiểu container stack trong STL thì cho mình hỏi xíu nha
https://www.facebook.com/mrtung94
2014-01-13 12:41:29 Tung Nguyen


Last edit: 2014-01-13 12:41:45
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.