Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCTELEPH - Danh sách điện thoại nhất quán

Cho một danh sách các số điện thoại, hãy xác định danh sách này có số điện thoại nào là phần trước của số khác hay không? Nếu không thì danh sách này được gọi là nhất quán. Giả sử một danh sách có chứa các số điện thoại sau:

-          Số khẩn cấp:  911

-          Số của Alice: 97625999

-          Số của Bob:   91125426

Trong trường hợp này, ta không thể gọi cho Bob vì tổng đài sẽ kết nối bạn với đường dây khẩn cấp ngay khi bạn quay 3 số đầu trong số của Bob, vì vậy danh sách này là không nhất quán.

 

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên 1 ≤ t ≤ 40 là số lượng bộ test. Mỗi bộ test sẽ bắt đầu với số lượng số điện thoại n được ghi trên một dòng, 1 ≤ n ≤ 10000. Sau đó là n dòng, mỗi dòng ghi duy nhất 1 số điện thoại. Một số điện thoại là một dãy không quá 10 chữ số.

 

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu vào, in ra “YES” nếu danh sách nhất quán và “NO” trong trường hợp ngược lại.

 

INPUT

OUTPUT

 

2

3

911

97625999

91125426

5

113

12340

123440

12345

98346 

NO

YES

 


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-10-01 16:38:27


Last edit: 2020-01-11 14:56:36
2019-07-30 20:37:42
Code Tham Khao Tai: https://ideone.com/sbn0La
2018-09-23 10:43:43


Last edit: 2019-01-12 07:01:27
2017-08-20 21:54:55 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/bcteleph-spoj-ptit-danh-sach-dien-thoai-nhat-quan/
2015-08-04 17:03:45 Nguyễn Ðình Vinh
TLE :3
2015-04-19 19:54:49 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bcteleph-spoj-ptit-danh-sach-dien-thoai-nhat-quan/
2014-09-27 08:39:47 Con Bò Huyền Thoại
sai 1 chỗ nhỏ mất 2 ngày mới AC @@ khổ
2013-11-01 18:46:25 sumit toan sai
nó quá 10 chữ số thì dừng luôn ak???
2011-11-03 15:22:29 Phạm Sỹ Tùng D10CN6


Last edit: 2011-11-04 14:52:58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.