Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCTEST11 - Số chia may mắn

Bờm rất yêu thích các số may mắn. Ta biết rằng một số gọi là số may mắn nếu biểu diễn thập phân của nó chỉ chứa các chữ số may mắn là 4 và 7. Ví dụ: Các số 47,744,4 là số may mắn còn 5,17,467 không phải là số may mắn.

Từ định nghĩa trên, Bờm định nghĩa ra khái niệm số chia may mắn. Một số là số chia may mắn nếu nó chia hết cho ít nhất một số may mắn. Ví dụ: 8,14,.. Bạn hãy giúp Bờm xác định xem số N có phải là số chia may mắn hay không?

Dữ liệu:

Một số nguyên duy nhất N (1≤N≤1000).                                                  .

Kết quả:

In ra “YES” nếu N là số chia may mắn, hoặc “NO” nếu ngược lại.

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

47

YES 

INPUT

OUTPUT

16

YES

INPUT

OUTPUT

78

NO

 


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-11-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2016-08-10 04:07:43
47 ko phải là số thỏa mãn. ad chỉnh đi không nhiều bạn thắc mắc.
2015-04-19 19:58:54 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bctest11-spoj-ptit-so-chia-may-man/
2015-02-24 11:19:59 Banana
dafuq ? làm thế nào để đc 100 :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.