Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCTEST12 - Biến đổi chuỗi

 

Cho chuỗi S gồm các chữ cái Latin hoặc là in thường hoặc là in hoa. Yêu cầu bạn hãy viết chương trình thực hiện các nhiệm vụ sau với chuỗi S đã cho:

-          Xóa tất các các nguyên âm.

-          Chèn kí tự “.” Vào trước mỗi phụ âm.

-          Thay thế tất cả các chữ cái in hoa bằng chữ cái in thường tương ứng.

Nguyên âm là các chữ cái: "A", "O", "Y", "E", "U", "I","a", "o", "y", "e", "u", "i".

Dữ liệu:

Một chuỗi S duy nhất gồm các chữ cái Latin in thường và in hoa có độ dài từ 1 tới 100 chữ cái.

Kết quả:

Chuỗi S sau khi thực hiện các nhiệm vụ ở đề bài.

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

Hocviencnbcvt

.h.c.v.n.c.n.b.c.v.t

 

INPUT

OUTPUT

PTITOJ

.p.t.t.j


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-11-17
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-11-10 12:09:17
90 :v what?? @@
2016-07-21 12:49:45
Bài này lỗi là do k đc dùng hàm strlwr nhé.để làm bài này,ta sẽ dùng thư viện #include<ctype.h> để dùng hàm tolower,bằng cách biến từng kí tự thành thường

Last edit: 2016-07-21 12:52:45
2015-10-20 10:18:56 -_-
test mạnh :D
2015-08-04 12:08:42 Nguyễn Ðình Vinh
đk sai rõ ràng, gặp lỗi là đúng r. biến đổi chuỗi thành thg hết đi r xét :v
2015-04-19 20:02:33 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bctest12-spoj-ptit-bien-doi-chuoi/
2014-07-10 18:39:35 Flappybird
Bien dich gap loi, m.n giup minh voi'???

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main(){
char s[100];
gets(s);
strlwr(s);
for(int i=0;i<strlen(s);i++){
if(s[i]!='A'&&s[i]!='O'&&s[i]!='Y'&&s[i]!='E'&&s[i]!='U'&&s[i]!='I'&&
s[i]!='a'&&s[i]!='o'&&s[i]!='y'&&s[i]!='e'&&s[i]!='u'&&s[i]!='i')
printf(".%c",s[i]);
}
return(0);
}


2013-06-23 15:19:03 Just wanna one
e cũng bị thế!
2012-03-06 19:14:26 sao vậy
test đúng mà sao nó cứ báo biên dịch gặp lỗi là sao????????
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.