Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCTEST13 - Tổng may mắn

Cùng sở thích với Bờm, Tèo cũng rất thích các số may mắn. Ta đã biết rằng một số gọi là số may mắn nếu biểu diễn thập phân của nó chỉ chứa các chữ số may mắn là 4 và 7. Ví dụ: Các số 47,744,4 là số may mắn còn 5,17,467 không phải là số may mắn.

Nhưng khác với Bờm, Tèo lại định nghĩa next(x) là số may mắn bé nhất lớn hơn hoặc bằng x.

Mở rộng hơn nữa, Tèo lại nghĩ ra Tổng may mắn LKSUM của hai số l,r (l≤r) như sau:

LKSUM=next(l)+next(l+1)+...+next(r-1)+next(r)

Bài toán đã trở nên khó khăn hơn nên Tèo cần sự giúp đỡ của các bạn sinh viên PTIT. Hãy giúp Tèo bài toán trên nhé !!!

Dữ liệu:

Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên lr (1≤l≤r≤109).

Kết quả:

Một số nguyên duy nhất là giá trị của tổng LKSUM.

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

2 7

33

Giải thích: next(2)+next(3)+next(4)+next(5)+next(6)+next(7)=4+4+4+7+7+7=33

INPUT

OUTPUT

7 7

7

Giải thích: next(7)=7

 


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-11-17
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-08 04:34:03
BCTEST13: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bctest13-tong-may-man.html

Last edit: 2017-12-14 01:42:40
2014-12-14 10:16:39 Cường D14AT1
BONUS: 1 1e9: 1394672350065645019
2014-06-01 04:57:30 Trần Hà Ngọc Thiện
bài này cứ long long mà xử nhé :))
2014-05-20 16:06:57
bsearch các kiểu rồi mà 45 là sao nhỉ?? Bài này có phải dùng số lớn ko nhỉ :3
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.