Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCTEST16 - Phần tử trung vị của dãy số

Cho dãy số nguyên A N phần tử, thỏa mãn:

-          Các phần tử có giá trị từ 1 đến N.

-          Các phần tử có giá trị đôi một khác nhau.

Một dãy con của dãy A là dãy được tạo thành từ dãy A bằng cách xóa một số phần tử liên tiếp (hoặc không phần tử nào) từ đầu dãy và cuối dãy A.

Ví dụ: Với dãy 5, 7, 2, 4, 3, 1, 6. Ta có thể có một số dãy con (chưa phải tất cả):

-          {7,2,4,3} bằng cách xóa 1 phần tử từ đầu và 2 phần tử từ cuối

-          {5,7,2} bằng cách xóa 0 phần tử từ đầu và 4 phần tử từ cuối

-          {5,7,2,4,3,1,6} bằng cách xóa 0 phần tử từ đầu và 0 phần tử từ cuối.

-          {1} bằng cách xóa 5 phần tử từ đầu và 1 phần tử từ cuối.

-          .................

Ta nói phần tử trung vị của dãy C có độ dài M (M là số lẻ) là phần tử ở vị trí chính giữa của dãy sau khi đã sắp xếp dãy C theo thứ tự tăng dần. Ví dụ: Phần tử trung vị của dãy {5,1,3} là 3.

Yêu cầu: Tìm số dãy con của Ađộ dài lẻphần tử trung vị là số B.

Dữ liệu:

-          Dòng 1: Hai số nguyên N (1≤N≤100 000) và số B (1≤B≤N).

-          Dòng 2: chứa N số nguyên cách nhau bởi dấu cách lần lượt là các phần tử của dãy A.

Kết quả:

-          Dòng 1:Số nguyên duy nhất là số dãy con của A có độ dài lẻ và có phần tử trung vị là B.

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

5 4

1 2 3 4 5

2

 

INPUT

OUTPUT

6 3

1 2 4 5 6 3

1

 

INPUT

OUTPUT

7 4

5 7 2 4 3 1 6

4

Giải thích test số ba: 4 dãy con của dãy A có độ dài lẻ và phần tử trung vị là 4 là: {4}, {7,2,4}, {5,7,2,4,3}, {5,7,2,4,3,1,6}. 

 


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2011-11-17
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2014-04-07 16:31:31 Hướng Thái Dương
giới hạn còn quá nhỏ thì đúng hơn :P
2014-01-24 17:46:55 Ngô Quang Trọng
giới hạn khủng quá


Last edit: 2014-01-24 17:47:17
2012-11-14 12:39:02 Pham Tan
tai sao o điểm, nản quá !!! :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.