Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCTHIDAU - Thi đấu

Trong cuộc thi ACM, các đội thi đấu với nhau. Thứ hạng của mỗi đội phụ thuộc vào: số lượng bài giải được và số điểm bị phạt (điểm phạt phụ thuộc vào thời gian và số lần nộp bài trước khi bài đó được giải đúng). Điểm phạt bằng thời gian nộp bài đúng cộng với 20 phút cho mỗi lần nộp sai. Nếu một bài không giải được thì những lần nộp sai bài đó không bị tính điểm phạt. Như vậy nếu đội giải đúng vào lần nộp thứ 2, sau 20 phút thì điểm phạt sẽ là 40 điểm. Đội thắng là đội giải được nhiều nhất, nếu có nhiều đội có số bài giải giống nhau thì đội bị phạt ít hơn sẽ giành chiến thắng.

Input: Cuộc thi ACM lần này chỉ có 4 bài.

Dòng 1: số n tương ứng với số đội thi

Dòng 2 đến dòng n+1: Mỗi dòng ghi

<Tên> <p1SuB> <p1Time> <p2SuB> <p2Time>….<p4Time>

Thành phần đầu tiên là tên đội, không chứa dấu cách. Sau đó là thông tin về đội đó: p1Sub số lần đội nộp lời giải cho bài 1, p1Time là thời điểm đội nộp đúng, nếu đội không giải đúng được bài 1 thì p1Time=0, tương tự với 3 bài còn lại.

Output: Ghi tên đội thắng, số bài giải được, số điểm phạt

Ví dụ cho Input và Output:

INPUT

OUTPUT

 

4

Stars 2 20 5 0 4 190 3 220

Rockets 5 180 1 0 2 0 3 100

Penguins 1 15 3 120 1 300 4 0

Marsupials 9 0 3 100 2 220 3 80

Penguins 3 475

 


 


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-04-01 21:21:36
C++ : https://ideone.com/2KGN77
2015-03-31 07:25:50 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bcthidau-spoj-ptit-thi-dau/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.