Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCVTAB - A cộng B (Cơ bản)

Tính tổng 2 số.

Input

2 số a,b cách nhau bởi dấu cách (a,b<=10^18)

Output

Tổng 2 số trong input

Example

Input:
3 4

Output:
7

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-19
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-05-11 12:37:10
//code C# ;-;
using System;

public class Test
{
public static void Main()
{
string[] tmp = Console.ReadLine().Split(' ');
ulong a = Convert.ToUInt64(tmp[0]), b = Convert.ToUInt64(tmp[1]);
Console.WriteLine(a + b);
}
}
2018-09-05 05:22:19
Tham khảo code hướng dẫn tại đây : https://licklink.net/c7zxnh9N
Chia sẻ khóa học lập trình C/C++ từ căn bản đến nâng cao : https://licklink.net/eUvSt
2018-03-06 18:27:36
-_- Có bác nào AC bài này bằng CSHARP rồi cho em tham khảo cái code với.-_-. toàn bị NZEC
2017-07-02 13:39:43
BCVTAB: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/bcvtab-a-cong-b-co-ban.html

Last edit: 2017-12-05 17:15:08
2017-04-04 09:41:03
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
while(1)
{
long long a,b;
cin>>a>>b;
if((a<=10^18) && (b<=10^18))
{ int t=a+b;
cout<<t;
break;
}else printf("Ban nhap bi sai!\nMoi nhap lai!.");
}
return 0;
}
mọi người cho hỏi cái này sao lại sai vậy
2017-02-16 04:24:43
sao lại phải dùng long long vậy mấy bro , Dùng int sao lại sai vậy
2016-09-19 18:06:19
#include <stdio.h>

int main(void) {
// your code here
long long a,b;
scanf("%lld%lld",&a,&b);
printf("%lld",a+b);
return 0;
}
2016-06-16 19:34:42
Mấy thím có để ý là nếu a=b =10^18 thì sẽ thế nào không?
a+b = 2 x 10^19 > 1,8 x 10^19 = unsigned long long(giá trị kiểu int lớn nhất trong C++ có thể biểu diễn).
bị tràn giá trị => sai kết quả.
2016-03-22 07:22:19
long long nha mấy bạn
2015-10-30 17:14:51
Làm thế nào để biên dịch bằng ngôn ngữ Pascal vậy mấy bác.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.