Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FINDCOW - Find the Cow!

Cô bò Bessie đã trốn thoát và đang trốn ở một đồi núi với những đồng cỏ cao. Nông dân John (FJ), người đang muốn tìm kiếm Bessie, đã quyết định bò trên đồng cỏ bằng tay và dầu gối để tìm ra dấu vết của Bessie. Không may thay, ông ta có vấn đề với việc tìm kiếm Bessie từ vị trí thuận lợi này. Dãy cỏ ở trước mặt FJ trông như một chuỗi ngoặc đơn có độ dài N (1 <= N <= 50,000); ví dụ:

)((()())())

FJ biết rằng Bessie chân sau của Bessie giống như một cặp dấu mở ngoặc đơn ((, và chân trước của cô ta giống như một cặp dấu đóng ngoặc đơn. Vị trí của Bessie có thể được diễn tả bởi mọt cặp x < y , trong đó (( được tìm ở vị trí x, và )) được tìm ở vị trí y. Hãy đếm có bao nhiêu vị trí mà Bessie có thể đang đứng.

Input

Dòng 1: Một chuỗi ngoặc đơn có độ dài là N (1 <= N <= 50,000).

Output

Dòng 1: Số vị trí mà Bessie có thể đứng – Có nghĩa là số cặp (x,y) khác nhau với x < y sao cho (( được tìm thấy ở x và )) được tìm thấy ở y.

Example

Input:
)((()())())

Output:
4

Có 4 vị trí có thể của Bessie được thể hiện ở dưới

1. )((()())())

    ^^   ^^

2. )((()())())

     ^^  ^^

3. )((()())())

     ^^     ^^

4. )((()())())

    ^^      ^^

 

Có 4 vị trí có thể của Bessie được thể hiện ở dưới
1. )((()())())
    ^^   ^^
2. )((()())())
     ^^  ^^
3. )((()())())
     ^^     ^^
4. )((()())())
    ^^      ^^

 

 

 

 


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-01-11
Thời gian chạy:0.192s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-19 15:15:20 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/findcow-ptit-spoj-find-the-cow/
2015-02-22 07:48:09 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-19 15:15:32
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.