Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HELLOPOJ - Hello PTIT OJ (Cơ bản)

In ra màn hình dòng chữ:

Hello PTIT OJ.

Input

Không có dữ liệu vào

Output

Hello PTIT OJ.

Chú ý: Các bạn phải đọc cách nộp bài trước khi làm, tránh gặp lỗi, 80% các bạn lên là làm luôn -> lỗi:

- Vào ra theo chuẩn ACM, tức là vào ra bằng màn hình.

- Không in ra bất cứ thứ gì không có trong yêu cầu đề bài.

 - Nếu sử dụng C++, bạn nên chọn ngôn ngữ lúc nộp bài là C++ 4.0.0-8

- Sử dụng C++, các bạn phải khai báo thư viện đầy đủ. Vì nếu bạn sử dụng Dev-C++ biên dịch, 1 số thư viện có thể k cần khai báo, "ko" sử dụng thư viện "conio.h",không sử dụng void main (dùng int main hoặc chỉ nguyên main ),không sử dụng các câu lệnh chuyển số thành xâu, xâu thành số. Để cho "chuẩn" thì các bạn có thể code trên IDE như code block. Link down: 
Nháy vào đây để download.

- Nếu các bạn mới làm quen, nên làm các bài tập basic trước.


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-06-26 05:12:33
#include <stdio.h>

int main()
{ printf("Hello PTIT OJ.");

}
2020-10-12 05:26:35
#include <stdio.h>
int main(){
praintf("hello pitit!");
}
2019-11-28 16:33:20
#include<stdio.h>
int main(){
printf("Hello PTIT OJ.");
return 0;
}
2019-08-05 07:36:51
#include<stdio.h>
int main(){
printf("Hello PTIT OJ.");
return 0;
}
2019-07-26 14:48:23
Tham Khao :
https://ideone.com/tC79qs
2019-05-10 09:13:06
muốn code java trên đây cần lưu ý gì nhỉ, sao minh code nó không chạy
2018-09-05 05:22:03
Tham khảo code hướng dẫn tại đây : https://licklink.net/c7zxnh9N
Chia sẻ khóa học lập trình C/C++ từ căn bản đến nâng cao : https://licklink.net/eUvSt
2017-10-01 14:21:28
Sub bằng R bị TLE :V
2017-08-25 16:36:20
Chịu dấu "."
2017-07-02 13:40:46
HELLOPOJ: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/hellopoj-hello-ptit-oj.html

Last edit: 2017-12-05 16:48:11
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.