Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P131SUM1 - SUM1 A - BA NGÔI NHÀ

Bạn có 3 ngôi nhà được xếp theo hình tam giác. Mỗi ngôi nhà được biểu diễn bằng 3 điểm trên không gian 2 chiều. Các ngôi nhà không xếp chồng lên nhau những có thể điểm chung trên cạnh của chúng.


Bạn đang ở điểm (Sx,Sy) và muốn đến điểm (Ex,Ey) bằng đường ngắn nhất. Con đường đó không được cắt các ngôi nhà, nhưng có thể đi theo cạnh biên của chúng. Tuy nhiên, bạn không thể đi qua bức tường như hình sau:

 

Input

-    Dòng đầu tiên ghi lại số T – số lượng bộ test(T<21)
-    Dòng tiếp theo ghi lại Sx,Sy,Ex,Ey
-    3 dòng tiếp theo , mỗi dòng ghi lại 6 số x1,y1,x2,y2,x3,y3 là tọa độ của mỗi ngôi nhà (các tọa độ có trị tuyệt đối < 100).

Output

Với mỗi test ghi in ra độ dài của đường đi ngắn nhất với độ chính xác 5 chữ số sau dấu phẩy.

Example

Input:

1
0 0 3 0
1 0 2 0 1 1
2 0 2 -1 3 -1
2 1 3 1 2 2 Output:
3.65028

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-07-03
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.