Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P131SUMB - SUM1 B - ROBOT THÔNG MINH

Bạn được cho một vùng chữ nhật chứa M x N ô vuông mỗi ô vuông hoặc là trống hoặc là mìn (hãy nhớ lại trò chơi dò mìn). Bạn có một con robot, nó luôn luôn thi hành một chuỗi mệnh lệnh đã được định nghĩa theo thứ tự. Mỗi lệnh là 'U', 'D', 'L', 'R' nghĩa là robot sẽ nhảy lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải chính xác một ô. Robot được tạo bởi phòng thí nghiệm MIT nên nó thông minh và không thực hiện chuỗi lệnh mà sẽ đưa nó vào trong một ô chứa mìn hay đi ra ngoài vùng chữ nhật. Lúc bắt đầu, bạn có thể đặt robot trong bất kì ô vuông trống nào. Cho một chuỗi mệnh lệnh đã định nghĩa, đếm xem có bao nhiêu ô trong vùng chữ nhật có khả năng là điểm kết thúc của robot?

Lưu ý: Hình chữ nhật có M hàng, N cột. Các hàng chạy từ 1 -> M, các cột chạy từ 1 -> N.

Input

Input bắt đầu với T - số bộ test (T<21).

Mỗi bộ test bắt đầu với M, N, L, K - kích thước của vùng chữ nhật, độ dài của chuỗi mệnh lệnh và số ô chứa mìn. (M, N < 10001, L < 11, K < 101).
Dòng thứ hai chứa L kí tự biểu thị cho chuỗi mệnh lệnh.
Trong K dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên x, y biểu thị cho vị trí của một ô có chứa mìn.

Output

Với mỗi bộ test, in ra kết quả trên một dòng.

Example

Input:

1
3 3 2 1
DL
3 3 Output:
3

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-07-03
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2016-12-20 04:00:30
bài này rất dễ sai ,nên mọi người cố gắng và kiên nhẫn kiếm testcase sai nha ,l >0 ,(x,y) la hang thu x va cot thu y .
1 thanh niên AC sau 1 chục lần submit cho biết .
good luck !
2014-09-21 11:32:30 Trần Vãn Dương D10CN2
Ai có bộ test khác không cho mình xem chả hiểu sao mình sai suốt nhỉ ?
2013-07-11 13:53:34 Trần Vãn Dương D10CN2
Muốn nhanh cũng không được Trâu Bò Cũng Sai
2013-07-08 04:33:00 Thích code nhưng dốt
Chú ý: Đề đã được sửa lại: Nếu chuỗi lệnh sẽ đưa robot vào trong một ô chứa mìn hay đi ra ngoài vùng chữ nhật thì sẽ không được thực hiện.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.