Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P131SUMC - SUM1 C - Quay bảng

Perica rất giỏi toán. Điểm yếu của anh ấy là phép cộng và phép chia. Để giúp anh ấy, giáo viên cho anh ấy bài toán sau.

Cô giáo có hình vuông 2 x 2, chứa các số nguyên dương A, B, C và D.

Giá trị của bảng là: |A/C - B/D|.

Nhiệm vụ của Perica là tìm số lần nhỏ nhất của phép quay 90 độ theo chiều kim đồng hồ sao cho giá trị của bảng là lớn nhất.


Kết quả của một lần quay theo chiều kim đồng hồ được thể hiện ở bên dưới:

 

Input

Dòng đầu tiên của input chứa hai số nguyên A và B cách nhau một khoảng trống.


Dòng thứ hai của input chứa hai số nguyên C và D cách nhau một khoảng trống.


Tất cả các số nguyên đều dương và không lớn hơn 100.

Output

Một số nguyên duy nhất là đáp án của bài toán.

Example

Input:

Test 1:
1 2
3 4

Test 2:
5 9
7 2

Test 3:
41 99
100 13


Output:
Test 1: 2
Test 2: 0
Test 3: 1

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-07-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-02-21 15:55:03 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/p131sumc-ptit-spoj-sum1-c-quay-bang/

Last edit: 2015-04-19 20:15:34
2014-10-26 04:58:49 Phạm Mạnh Hưng
shit, float float float float float float float float float loat
2014-09-11 09:07:19
ae chú ý: Nhiệm vụ của Perica là tìm số lần nhỏ nhất của phép quay 90 độ theo chiều kim đồng hồ sao cho giá trị của bảng là lớn nhất.
2014-04-14 18:41:57 Monkey D. Alc
tốn mấy lần sub vì input k rõ -_-

Last edit: 2014-10-13 15:17:02
2013-11-17 18:20:47 sumit toan sai
test 2 sao lạ vậy?
5/7-9/4 mAX la sao

Last edit: 2013-11-17 18:37:51
2013-11-10 18:18:09 Tung Nguyen
bài này cụ thể là mấy test nhỉ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.