Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P131SUMD - SUM1 D - Nhầm chữ số

Sau khi mệt mỏi với việc quay bảng vuông, giáo viên giao cho Perica bài toán khác. Giáo viên viết 2 số nguyên, A và B, và yêu cầu Perica cộng chúng lại.

Perica không bao giờ tính toán sai, nhưng thỉnh thoảng anh ấy không chép các con số một cách chính xác. Lỗi duy nhất của anh ấy là ghi nhầm '5' thành '6' và ngược lại.

Cho hai số, A và B, tính tổng nhỏ nhất và lớn nhất mà Perica có thể nhận được.

Input

Dòng đầu tiên và cũng là duy nhất chứa hai số nguyên dương A và B ( 1 <= A, B <= 1 000 000).

Output

In ra 2 số nguyên cách nhau một dấu cách, tổng nhỏ nhất và lớn nhất mà Perica có thể nhận được.

Example

Test 1.
Input:
11 25

Ouput:
36 37


Test 2.
Input:
1430 4862

Ouput:
6282 6292


Test 3.
Input:
16796 58786

Ouput:
74580 85582

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-01-16 19:31:40
.

Last edit: 2020-04-25 17:09:21
2015-04-19 20:21:55 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/p131sumd-spoj-ptit-sum1-d-nham-chu-so/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.