Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P131SUMF - SUM1 F - Xóa bảng

Mirko và Slavko là 2 bạn thân đã tốt nghiệp PTIT và đi làm. Mirko dù học về CNTT nhưng do lười học nên rất kém về sửa chữa máy tính. Một hôm máy tính của Mirko bị hỏng và anh phải nhờ Slavko sửa giúp. Slavko là một người vui tính và anh muốn troll người bạn của mình. Slavko tìm thấy một file mà Mirko đang làm việc trên đó.

File đó chứa một ma trận gồm R hàng và C cột. Mỗi phần tử của ma trận là một chữ cái đơn. Không có 2 cột nào của ma trận là bằng nhau. Để Mirko không thể phát hiện, Slavko quyết định sẽ xoá nhiều dòng nhất có thể từ đỉnh của bảng, mà không phá vỡ quy tắc không có 2 cột bằng nhau trong bảng.

Input

Dòng đầu tiên của input chứa 2 số nguyên R và C (2<=R, C<=1000), tương ứng với số hàng và số cột của bảng.

R dòng tiếp theo, mỗi dòng là C chữ cái thường của bảng chữ cái tiếng anh. R x C chữ cái biểu thị cho bảng của Mirko (không chứa 2 cột giống nhau).

Output

In ra số nguyên lớn nhất là số hàng hàng mà có thể xoá từ đỉnh của bảng sao cho không có 2 cột nào là bằng nhau.

Example

Test 1.
Input:
2 6
dobarz
adatak

Ouput:
0


Test 2.
Input:
3 4
alfa
beta
zeta

Ouput:
2


Test 3.
Input:
4 6
mrvica
mrvica
marica
mateja

Ouput:
1

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-07-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2014-05-15 16:32:38 Black Hole
4.3.2 tle mà 4.0.0.8 lại ac :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.