Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P131SUMH - SUM1 H - KANGUROO

Ba chú Kanguroo đang chơi đùa trên sa mạc. Chúng xếp thẳng hàng, mỗi con chiếm giữ một vị trí là một số nguyên Trong một lần di chuyển, một trong các con Kanguroo ngoài cùng nhảy vào khoảng trống ở giữa 2 con còn lại. Tại một thời điểm không thể có 2 con Kanguroo cùng chiếm giữ một vị trí.

Hãy giúp chúng chơi lâu nhất có thể.

Input

Ba số nguyên A, B, và C ( 0< A < B < C < 100), vị trí khởi đầu của các con kanguroo.

Output

In ra số lần di chuyển lớn nhất có thể.

Example

Test 1.
Input:
2 3 5

Output:
1


Test 2.
Input:
3 5 9

Output:
3

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-07-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-02-08 13:44:13
so sanh c-b va b-a r ,neu c-b lon hon cout luon c-b-1 ngc lai cout b-a-1
2015-04-19 20:25:07 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/p131sumh-spoj-ptit-sum1-h-kanguroo/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.