Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P131SUMI - SUM1 I - Đi dạo

Luka đã tìm thấy một bàn cờ rất đặc biệt ở gác xép. Nó có R * C ô vuông. Các dòng được đánh số từ 0 tới R-1 từ trên xuống dưới và các hàng từ 0 tới C-1 từ trái sang phải.

Cái mà tạo nên sự đặc biệt của bảng là cách mà các ô được tô màu. Mỗi ô hoặc là màu xám hoặc là màu trắng:

- Trắng: nếu số dòng và số cột của ô, khi được biểu diễn trong hệ nhị phân, chứa ít nhất 1 chữ số 1 trong cùng vị trí. Ví dụ, ô (4, 5) là màu trắng.
4: 0000 0100
5: 0000 0101

- Xám: trong các trường hợp khác. Ví dụ: ô (2, 5) là màu đen.
2: 0000 0010
5: 0000 0101

Sau đây là ảnh biểu diễn bàn cờ với kích thước 10 x 10:

Con nhím của Luka thích đi dạo trên bàn cờ đặc biệt đó và cách đi dạo của nó cũng đặc biệt. Nó bắt đầu lần đi dạo tại ô (0, 0) và tiếp tục đi theo kiểu zig-zag như bức ảnh thứ 2 ở trên. Trong khi con nhím đi dạo, Luka đếm xem bao nhiêu ô xám đã được thăm.

Sau khi thăm K ô, con nhím cảm thấy mệt và chìm vào giấc ngủ. Luka cũng đi ngủ, cảm thấy hài lòng rằng đã đếm đủ các ô xám.

Biết trước kích thước của bàn cờ và số K, nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình tính toán kết quả nhanh nhất.

Input

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên R và C ( 1 <= R, C <= 1 000 000), là kích thước của bàn cờ.

Dòng thứ hai chứa số nguyên K ( 1 <= K <= R * C), tổng số ô mà con nhím đã thăm.

Chú ý các số có thể vượt quá số nguyên 32 bit.

Output

In ra số ô xám mà con nhím đã thăm.

Example

Test 1.
Input:
10 10
6

Ouput:
5


Test 2.
Input:
3 5
11

Ouput:
8


Test 3.
Input:
10 10
100

Ouput:
51

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-07-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.