Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P134SUMB - SUM4 B - Lát sàn

Một sàn nhà hình chữ nhật kích thước m x n (m <=n) được lát kín bởi các viên gạch hình vuông kích thước 1 đơn vị. Những viên gạch sát tường có màu xanh còn những viên gạch còn lại có màu vàng.

Cho biết số gạch màu xanh (G) và số gạch màu vàng (Y), các bạn hãy xác định kích thước của sàn nhà.

Input

Gồm 2 số G và Y (G <= 10^9; Y<= 10^18).

Input luôn được đảm bảo để có đáp án và không có trường hợp nào Y = 0.

Output

In ra kích thước của sàn nhà theo đúng thứ tự.

Example

Input:

10 2 Output:

3 4


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-07-09 17:42:04
cho mình xin hướng giải bài này bằng c++ đi ạ
mình cảm ơn
2015-05-10 18:21:04 T_L_T


Last edit: 2015-05-25 19:28:54
2015-04-26 10:54:55 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/p134sumb-spoj-ptit-sum4-b-lat-san/
2015-03-05 08:40:22 TDuc
câu lày dệ,câu lày dệ!!!

2014-09-01 16:06:13 Con Bò Huyền Thoại
eccccc, toán học
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.