Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P134SUMF - SUM4 F - Sàng nguyên tố

Tí và Tèo đang cùng nhau học về sàng nguyên tố Eratosthenes.

Thuật toán sàng nguyên tố để tìm các số nguyên tố từ 2 tới N như sau:

1. Viết tất cả các số nguyên từ 2 tới N theo đúng thứ tự.

2. Tìm số nguyên nhỏ nhất chưa bị gạch. Gọi số đó là P. P sẽ là số nguyên tố.

3. Gạch bỏ P và tất cả các bội của nó.

4. Nếu tất cả các số chưa bị gạch bỏ, quay lại bước 2.

Tí đố Tèo rằng, cho trước N và K, hãy tìm số thứ K sẽ bị gạch bỏ.

Input

Chứa 2 số nguyên N và K (2 ≤ K < N ≤ 1000).

Output

Hãy in ra số thứ K sẽ bị gạch bỏ.

Example

Test 1:

Input:

7 3

Output:

6

 

Test 2:

Input:

15 12

Output:

7

 

Test 3:

Input:

10 7

Output:

9

 

Giải thích test 3: Các số lần lượt bị gạch bỏ sẽ là 2, 4, 6, 8, 10, 3, 9, 5, 7.

Do đó số thứ 7 sẽ là 9.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-07-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-03-29 10:06:58
C++ siêu ngắn : https://ideone.com/9rXmYg
2017-08-20 21:58:18 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p134sumf-spoj-ptit-sum4-f-sang-nguyen-to/
2017-07-14 10:20:27
P134SUMF: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p134sumf-sum4-f-sang-nguyen-to.html

Last edit: 2017-12-08 06:19:27
2017-07-04 20:49:47
.
2016-07-25 11:42:24
nửa đấm AC

Last edit: 2016-07-25 11:42:51
2016-07-25 11:40:03
no comment ak?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.