Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P135SUMA - SUM5 A - Nông trại vui vẻ

Tèo đang rất thích thú với trò chơi nông trại vui vẻ trên zing me. Tèo đang thử chơi một phiên bản mới hơi lạ một chút.
Tèo có N cây trồng, mỗi cây cần có thời gian T_i (s) để phát triển đầy đủ và có thể thu hoạch được. Tèo sẽ thu lượm và đem bán với giá G_i đồng tiền (mỗi cây chỉ thu hoạch được 1 lần). Tuy nhiên, để trò chơi được diễn ra nhanh hơn và thú vị hơn, sẽ có tất cả K gói phân bón. Mỗi gói phân bón sẽ giúp thời gian phát triển của cây giảm đi R (s). Và Tèo có thể sử dụng nhiều gói phân bón cho một cây.
Các bạn hãy giúp Tèo tính toán xem thời gian tối thiểu để Tèo có được S đồng tiền là bao nhiêu?

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T <= 20).
Mỗi test bắt đầu bằng 4 số N, S, K, R (N, K <= 100, S <= 20 000 000, R <= 100 000).
N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên T_i và G_i (Ti , Gi <= 1 000 000).

Input luôn được đảm bảo để có đáp án.

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng duy nhất là thời gian ngắn nhất Tèo có thể thu hoạch được lợi nhuận là S đồng tiền.

Example

Input:

2
2 10 2 2
6 5
7 5
2 10 2 2
4 5
8 5 Output:
5
4

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2013-08-09
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 07:54:57 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p135sume-spoj-ptit-sum5-e-ban-nhac/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.