Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P136SUMH - SUM6 H - Mua kẹo 2

Thấy Tí đi mua kẹo được có ưu đãi đặc biệt, Tèo cũng đi mua kẹo ở cửa hàng đó và đòi bác chủ cửa hàng giảm giá cho mình. Bác chủ cửa hàng chấp nhận và sẽ giảm giá trung bình cho mỗi chiếc kẹo không quá 1 đồng (phụ thuộc vào số tiền mà Tèo có). Chẳng hạn Tèo muốn mua 38 chiếc kẹo, giá mỗi chiếc là 24 đồng, nhưng Tèo chỉ có 894 đồng, bác chủ cửa hàng vẫn đồng ý bán cho Tèo vì khi đó giá mỗi chiếc kẹo là 894/38 = 23.53 (>23 đồng).

Tuy nhiên, Tèo còn khôn lỏi hơn nữa, Tèo chỉ đưa ra cho bác chủ cửa hàng số tiền nhỏ nhất có thể để mua đủ số kẹo. Các bạn hãy thử tính xem Tèo cần bỏ ra ít nhất bao nhiêu tiền?

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số A và C (1 <= A, C <= 100) là số kẹo mà Tèo cần mua, và giá của mỗi chiếc kẹo tại cửa hàng.

Output

In ra số tiền nhỏ nhất mà Tèo cần phải trả.

Example

Test 1:

Input:

38 24

Output:

875

 

Test 2:

Input:

1 100

Output:

100

 

Test 3:

Input:

10 10

Output:

91


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-08-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-24 21:28:25
bài kiểu gì mà có 1 cin,1 cout là ra vậy???
2017-07-13 06:21:34
P136SUMH: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p136sumh-sum6-h-mua-keo-2.html

Last edit: 2017-12-07 17:25:04
2017-04-17 17:38:57
ko quá 1 đồng tức là 24 xuống 23 vẫn dc mà sao phải > 23 ??
2015-04-30 05:45:48 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/p136sumh-spoj-ptit-sum6-h-mua-keo-2/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.