Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P141PROC - ROUND 1C - BIT operator

Buổi học thứ 2 về lập trình cơ sở, các bạn sinh viên năm nhất sẽ được giới thiệu một số toán tử về bit. Trong đó 2 toán tử cơ bản nhất là:

Toán tử ++ sẽ tăng giá trị của biến X lên 1 đơn vị.

Toán tử -- sẽ giảm giá trị của biến X đi 1 đơn vị.

Cuối buổi, thầy giáo có một bài tập nhỏ như sau: cho biến X khởi tạo ban đầu bằng 0 và một chuỗi các toán tử bit như trên, các bạn hãy tính giá trị của biến X sau khi thực hiện hết chuỗi lệnh đó?

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n (n <= 150) là số lượng câu lệnh trong chương trình.

n dòng tiếp theo, mỗi dòng là 1 câu lệnh với biến X. Có 4 dạng câu lệnh đó là:

++X

X++

--X

X--

Output

In ra giá trị của biến X sau khi thực hiện xong chương trình.

Example

Input:
2
X++
--X
2
X++
--
Output: 0

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-01-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-23 14:41:29
Chú Mèo Chui Xoong: meow
2018-02-12 17:13:15
lỗi sai có thể là bạn dùng getline thay vì cin
2017-08-19 14:54:58 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/p141proc-ptit-spoj-round-1c-bit-operator/
2017-07-13 06:32:55
P141PROC: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p141proc-round-1c-bit-operator.html

Last edit: 2017-12-07 17:33:51
2015-02-21 17:35:48 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-19 14:54:52
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.