Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P141SUMB - ROUND 1B - Hoán vị

Một hoán vị là một dãy số có n phần tử mà các số từ 1 đến n xuất hiện 1 lần duy nhất.

Giờ đây, bạn được cho một dãy gồm n số nguyên, mỗi số không nhỏ hơn 1 và không lớn hơn 5000.

Bạn được phép thay 1 số bằng 1 con số khác tùy ý sao cho số phép biến đổi là ít nhất để dãy số đã cho trở thành 1 hoán vị.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ( 1 <= n <= 5000), số phần tử của dãy số.

Dòng thứ 2 chứa n số nguyên a[i] (1 <= a[i] <= 5000,  1<= i <= n).

Output

Dòng duy nhất là số phép biến đổi ít nhất.

Example

Test 1:

Input:

3

3 1 2

Output:

0

 

Test 2:

Input:

2

2 2

Output:

1

 

Test 3:

Input:

5

5 3 3 3 1

Output:

2

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-06-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-07-27 10:58:41
không đọc rõ đề tý thì nát :V
2017-05-07 12:38:30
đụt:
int a[n+1] =>> sub sai
int *a; a= new int[n+1] =>>sub đúng
trong khi đó n<=5000. Méo hiểu @@
2015-05-01 09:41:50 Con Bò Huyền Thoại
tìm trên google:
P141SUMB spoj PTIT kienthuc24h.com
2015-04-19 16:11:34 Nguyễn Vĩnh Thịnh
có vẻ dễ ăn :))
2014-09-23 10:07:46 ♥*.*♥MTP♥*.*♥
:)
2014-09-02 07:23:03 Con Bò Huyền Thoại
đọc kỹ câu đầu nếu chưa AC @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.