Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P142PROA - ROUND 2A - Diện tích n hình chữ nhật

Trên mặt phẳng có N hình chữ nhật, các cạnh hình chữ nhật song song với một trong hai trục tọa độ. Hãy tính diện tích mặt phẳng bị che phủ bởi N hình chữ nhật này.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên N (1 <= N <= 10000) là số hình chữ nhật.

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 4 số nguyên x1, y1, x2, y2 lần lượt là tọa độ của điểm góc trái dưới và điểm góc phải trên của hình chữ nhật thứ i. (0 <= x1, x2, y1, y2 <= 30 000).

Output

In ra một số nguyên duy nhất là diện tích bị che phủ bởi N hình chữ nhật này.

Example

Input:
2
0 10 20 20
2
10 10 20 20 15 15 25 30
15 15 25
Output: 225

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-02-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.