Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P142PROD - ROUND 2D - Khoảng cách lớn nhất

Cho dãy số nguyên A = (a_1, a_2,…, a_n). Với số nguyên x, định nghĩa khoảng cách từ x tới dãy A là: min  {|x −a_i|} với mọi i chạy từ 1 tới n.
Yêu cầu: Tìm số nguyên x ∈ [L ,R] sao cho khoảng cách từ x tới dãy A là lớn nhất. Nếu có nhiều giá trị x có cùng khoảng cách tới A và đều là lớn nhất, cần chỉ ra giá trị x lớn nhất.

Input

+ Dòng 1 chứa ba số nguyên n, L, R (1 ≤ n ≤ 10^5;−2^63 ≤ L ≤ R < 2^63)
+ Dòng 2 chứa n số nguyên a_1, a_2,…, a_n (∀a_i:−2^63 ≤ a_i < 2^63)

Output

In ra một số nguyên duy nhất là giá trị số x tìm được.

Example

Input:
4 3 8 
2 4 6 8 Output: 7

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-02-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2016-12-26 08:16:30
đề ngắn ,nhưng nguy hiểm đấy :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.