Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P142PROG - ROUND 2G - Số may mắn

 

Tí rất yêu thích các số may mắn. Số may mắn K là một số nguyên dương (không có chữ số 0 ở đầu), tồn tại 2 chữ số x, y (0 <= x, y <= 9) sao cho biểu diễn thập phân của số K chỉ chứa 2 chữ số này. (x, y có thể giống nhau).

Ví dụ x = 4, y = 7, thì các số may mắn là 4, 7, 47, ...

Tí đã gọi Tèo sang và đố Tèo bài toán như sau: Cho một số nguyên dương n, hãy đếm xem có bao nhiêu số nguyên dương trong đoạn [1, n] là số may mắn?

Các bạn hãy giúp Tèo giải đáp câu đố này!

Input

Một số nguyên n duy nhất (1 <= n <= 10^9).

Output

In ra một số nguyên dương duy nhất là đáp án của bài toán.

Example

Test 1:

Input:

10

Output:

10

Giải thích: Cả 10 số từ 1 tới 10 đều là số may mắn.

 

Test 2:

Input:

123

Output:

113

Giải thích: 

Có 10 số không phải là số may mắn, đó là 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 123.


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-02-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-04-30 15:30:25
trâu AC
2017-06-04 10:29:29
khó ăn quá
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.